Stanovy

Článek I.
Základní ustanovení

 1. Název: Sportovní Klub Aktis Praha, z.s. (dále jen „SK“) je dobrovolným sdružením občanů provozujících sport, kulturní, společenskou a hospodářskou činnost.
 2. Toto sdružení je samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou.
 3. Sídlo: hlavní město ČR; Jaroslava Foglara 1335/12, Praha 5, 155 00.

Článek II.
Hlavní úkoly

 1. Základním posláním SK je:
  1. zabezpečování rozvoje sportovní činnosti v Městské části Prahy 13.
  2. vytvářet podmínky pro výkonnostní i rekreační sport.
 2. SK chce rozvíjet u svých členů, zejména dětí a mládeže, kulturní a společenské zájmy, morálně volní vlastnosti a taktéž vlastenecké cítění.
 3. SK si dále stanoví:
  1. šířit ve spolupráci se školami zájem o sport u mládeže,
  2. vytvářet ekonomickou základnu pro svou činnost.

Článek III.
Členství

 1. Členství v SK je dobrovolné.
 2. Vzniká vyplněním a odevzdáním přihlášky předsedovi SK a úhradou pololetních příspěvků do 3 týdnů od odevzdání přihlášky či od začátku nového platebního období (pololetí).
 3. Členství zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením,
  2. vyloučením pro neplnění základních povinností po předchozím upozornění,
  3. vyloučením za vážné porušení stanov SK a etických či morálních zásad,
  4. zánikem SK.
 4. O vyloučení rozhoduje výbor SK.

Článek IV.
Základní práva členů
Základní práva člena jsou:

 1. účastnit se podle svých zájmů a možností tělovýchovného, sportovního, turistického a společenského života SK,
 2. účastnit se jednání v orgánech SK a uplatňovat svoje názory a návrhy,
 3. volit a být volen od 20 let věku do orgánů SK.

Článek V.
Základní povinnosti člena
Základní povinnosti člena SK jsou:

 1. dodržovat stanovy SK, plnit usnesení jeho orgánů a vykonávat řádně a čestně svěřené funkce a podílet se na rozvoji SK,
 2. svojí činností důstojně reprezentovat SK na poli sportovním i společenském,
 3. dodržovat kázeň a zásady společenského soužití, šetřit a chránit majetek SK,
 4. řádně platit členské příspěvky SK a jiné poplatky dle dispozic orgánů SK.

Článek VI.
Orgány

 1. Orgány SK jsou:
  1. valná hromada,
  2. výkonný výbor,
  3. představenstvo,
  4. kontrolní komise.
 2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada SK;
  1. valnou hromadu tvoří všichni členové SK starší 20 let,
  2. valná hromada se schází nejméně 1x za rok,
  3. pokud o její svolání požádá více jak 30% členů nebo výkonný výbor nebo kontrolní komise či předseda SK, koná se do jednoho měsíce od takového podnětu,
  4. valná hromada je usnášeníschopná při účasti alespoň třetiny všech členů valné hromady,
  5. ke všem rozhodnutím je potřebný souhlas nadpoloviční většiny prezentovaných účastníků valné hromady, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy SK,
  6. valná hromada rozhoduje:
   • o zániku SK, v případě zániku SK rozhoduje o majetkovém vypořádání,
   • o způsobu dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,
   • o názvu a sídle SK,
   • o změnách stanov SK,
   • volí pětičlenný výkonný výbor a tříčlennou kontrolní komisi.
 3. Výkonný výbor SK je výkonným orgánem SK;
  1. pětičlenný výkonný výbor je volen na valné hromadě SK a jeho funkční období jsou 4 roky,
  2. výkonný výbor tvoří: předseda, místopředseda, hospodář a další 2 členové výboru,
  3. výkonný výbor volí z řad svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře; uvedené funkce se volí prostou většinou hlasů,
  4. výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:
   • stanovuje výši členských příspěvků,
   • zajišťuje plnění záměrů činnosti SK,
   • operativně rozhoduje a zabezpečuje úkoly související s posláním SK,
   • řeší rozpory a nedostatky uvnitř SK,
   • řídí a rozhoduje o hospodaření SK,
   • přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu SK,
 4. Představenstvo je statutárním orgánem SK:
  1. představenstvo je tříčlenné a tvoří jej předseda, místopředseda a hospodář SK,
  2. funkční období představenstva je čtyřleté,
  3. každý z členů představenstva jedná za spolek samostatně,
  4. všichni členové představenstva musejí jednat v souladu se stanovami, rozhodnutím výkonného výboru a valné hromady,
  5. podepisování za SK se děje tak, že ke klubovému razítku se připojí podpis zastupujícího s označením předseda, místopředseda nebo hospodář.
 5. Kontrolní komise:
  1. kontrolní komise je volena valnou hromadou SK,
  2. kontrolní komise je tříčlenná: předseda a dva členové; předsedu si volí z vlastních řad prostou většinou hlasů,
  3. funkční období kontrolní komise je čtyřleté,
  4. členy kontrolní komise nemohou být členové výkonného výboru SK,
  5. kontrolní komise dohlíží na účelné a správné využití finančních prostředků SK.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Ke dni 23.6.2021 pozbývají platnosti stanovy schválené VH dne 13. 5. 2016 a nabývají platnosti nové stanovy, schválené VH dne 23.6.2021.

Přejít nahoru